Innovationer och tillväxt

Nyligen välkomnade Socialdemokraterna i Halland till en näringslivskonferens på högskolan i Halmstad. Temat för konferensen var innovationer och tillväxt. Under en heldag samlade vi perspektiv från näringslivet, arbetsmarknadens parter, akademien och politiken kring hur vi stärker Hallands näringsliv och arbetsmarknad för framtiden.

Socialdemokraterna har satt full sysselsättning som mål och konkret har uttalats att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Idag har vi nästan accepterat en arbetslöshet på ca 8 % – men ett land som Sverige, som alltid har varit i framkant, borde ha högre ambitioner än så. Därför har socialdemokratin sagt att det är naturligt att vår ambition bör vara att bli bäst i Europa.

För att nå full sysselsättning behövs fler och växande företag. Detta kan uppmuntras på olika sätt men en ansats är att investera i innovationer – som ger affärsidéer vilka i sin tur är embryon till nya företag eller fogas in i befintliga företag. På så vis genereras fler jobb och tillväxt. Men för att det ska fungera måste hela innovationskedjan hänga ihop: en idé ska födas, den ska ges växtkraft genom know how och kapital vilket på sikt ska ge bärkraftiga företag.

I Halland måste vi i dagsläget jobba mer med att forma denna sorts innovativa miljöer som är nära sammankopplade med företagandet. Vi behöver en sammanhållen strategi för hela regionen och dess sex kommuner där just näringslivet, arbetsmarknadens parter, akademien och det offentliga verkar för en gemensam halländsk framtidsbild. För fler företag och tillväxt i hela regionen.

I förra veckan lanserade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven ett innovationspaket på hela 4 miljarder för stärkt svensk konkurrenskraft. Socialdemokraternas bärande tanke här är att genom starkare konkurrenskraft ta ökande andelar av världsmarknaden så att det svenska näringslivet ska upprätthålla sin efterfrågan på arbetskraft i Sverige. Och därför ska Sverige vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer.

Vi tror att dessa investeringar i innovationer även hade stärkt det halländska näringslivet, särskilt med tanke på att vi har en högskola i regionen.

Näringslivskonferensen var början på vårt socialdemokratiska arbete med att ta fram en innovationsstrategi för Halland. Vi kommer snart att återkomma med konkreta tankar om vad vi ämnar göra i detta avseende.