Gymnasiet

Budgetsatsning – En attraktiv gymnasieutbildning för alla

Utbildning för arbete eller vidare studier

Att ha en gymnasieutbildning är avgörande för att varaktigt kunna etablera sig på arbets-marknaden. Den som inte har en gymnasie-utbildning löper mer än dubbelt så stor risk att bli arbetslös jämfört med den som har en sådan. Dagens arbetsliv präglas av en snabb förändringstakt. Tillgången på jobb för personer med kort utbildning minskar och ungdomar utan gymnasial utbildning möter stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

I dag lämnar alltför många gymnasieskolan i förtid eller går ut med ofullständiga betyg. Skolan och samhället måste ta ett större ansvar för att ge alla ungdomar förutsättningar att klara gymnasieskolan. Regeringens mål är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur målet kan nås (dir. 2015:31). Utredaren ska bl.a. se över stödåtgärder i gymnasieskolan och föreslå hur introduktionsprogrammen kan utvecklas. Vidare ska utredaren bl.a. föreslå hur elevens rättighet att läsa de kurser som leder till grundläggande behörighet till högskolan kan stärkas. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2016.

Jämställdhet i gymnasieskolan

Regeringens mål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning. Gymnasieskolan är en viktig del i regeringens jämställdhetspolitiska arbete, både av bildningsskäl men också när det gäller yrkesval. Trots de åtgärder som vidtagits är det svårt att bryta de könsbundna utbildningsvalen. Därför behöver jämställdhetsarbetet fokusera på att ge kvinnor och män förutsättningar att göra medvetna utbildningsval.

Regeringen arbetar aktivt för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. I pro-grammet Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) medverkar bl.a. Statens skolverk och Statens skolinspektion. Syftet är att stärka och vidareutveckla myndigheternas verksamhet så att de ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. För att tydliggöra regeringens ambitioner avseende jämställdhet inom området gymnasieutbildning arbetar regeringen med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i de mål som finns på området och med att utveckla ändamålsenliga indikatorer (se budgeten utgiftsområde 16 avsnitt 9.1.2).

Vidare har regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till grund- och gymnasieskolan för att ge alla huvudmän och skolor möjlighet att långsiktigt utveckla och förbättra sitt värdegrunds- och jämställdhetsarbete (se budgeten utgiftsområde 16 avsnitt 9.2.2).

Länk till budgeten