Validering

Budgetsatsning – Förbättrad validering för jobb och förkortad utbildningstid

Validering är ett viktigt verktyg för att ta till vara människors kompetens. Att människor kan få en effektiv bedömning och ett erkännande av sina kunskaper och kompetenser gör att de kan arbeta med det de redan är utbildade för eller att utbildningstiden för individer kan förkortas. Validering är en möjlighet som ska stå alla och inte endast vissa grupper till buds.

Regeringen avser att tillsätta en validerings-delegation för att följa, stödja och samordna ett intensifierat utvecklingsarbete inom validerings-området. Delegationens uppdrag kommer att vara att verka för att överblickbarhet, effektivitet och långsiktighet präglar utvecklingen av strukturer för validering och valideringsinsatser i Sverige mot bakgrund av bl.a. införandet av Europeiska unionens råds rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande (2012/C 398/01). Regeringen föreslår att det för delegationens fortsatta arbete avsätts 5 miljoner kronor för 2016 och beräknar 5 miljoner kronor årligen för detta ändamål för 2017–2019 (se även utg. omr. 14.).

Skolverket bör få i uppdrag att utforma kurser om validering för studie- och yrkesvägledare. Regeringen föreslår att det för detta ändamål avsätts 2 miljoner kronor för 2016 och beräknar för ändamålet samma belopp för 2017.

Myndigheten för yrkeshögskolan bör få i uppdrag att ta fram valideringsstandarder i samarbete med branscher. Regeringen föreslår att det för detta ändamål avsätts 2 miljoner kronor för 2016.

Referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

I augusti 2015 beslutade regeringen en förordning om en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SFS 2015:545). Referensramen ska göra det lättare för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare att förstå vilken nivå en kvalifikation, t.ex. examina, certifikat och diplom, motsvarar. Eftersom det tydligt ska framgå vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationerna innebär kan referensramen även underlätta arbetet med validering och stimulera utvecklingen av validering. Det är regeringens förhoppning att den nationella referensramen kan förbättra rörligheten såväl på arbetsmarknaden inom Sverige som mellan Sverige och andra europeiska länder, underlätta övergångar mellan arbete och utbildning, främja livslångt lärande och bidra till att ge resultaten av validering nationell legitimitet på arbetsmarknaden.

Regeringen har i förordningen angett vilken nivå i referensramen de kvalifikationer som är författningsreglerade, kvalitetssäkrade och vilkas resultat av lärande anges i författningsreglering, motsvarar. Utfärdare av övriga kvalifikationer kan fr.o.m. den 1 januari 2016 ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att få ett beslut om vilken nivå i referensramen kvalifikationen motsvarar. Att referensramen inkluderar kvalifikationer som utfärdas såväl av det offentliga utbildningssystemet som andra aktörer kan bidra till att skapa en helhetsbild av de kvalifikationer som ges ut i Sverige.