Komvux

Budgetsatsning – Rätt till komvux för grundläggande och särskild behörighet

I takt med att andelen jobb som enbart kräver kort tidigare utbildning minskar kraftigt blir utbildning allt viktigare. Att ha en gymnasieutbildning är avgörande för att varaktigt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och sysselsättning där kvinnor och män utan en fullgjord gymnasieutbildning är arbetslösa i högre utsträckning än personer med gymnasial eller högre utbildning. Vuxna utan gymnasieutbildning riskerar att långsiktigt fastna i en utsatt position på arbetsmarknaden, ofta präglad av större risk för arbetslöshet, otrygga anställningsförhållanden och låg lön. Människors vilja att läsa vidare vid universitet eller högskola eller yrkeshögskola ska inte heller bromsas av brist på platser inom komvux. Det ska vara god tillgång på kurser inom komvux som gör det möjligt för individen att kvalificera sig för vidare studier.

Regeringen avser därför att återkomma med förslag om en rätt till behörighetsgivande kurser inom komvux. En sådan rätt skulle stärka människors position på arbetsmarknaden och i samhällslivet i stort samtidigt som den skulle ge arbetsgivare bättre möjlighet att få efterfrågad kompetens. En rätt till komvux för behörighet till olika eftergymnasiala utbildningsformer är en av de största satsningarna på vuxenutbildning som gjorts de senaste årtiondena. Satsningen innebär en betydande ambitionshöjning när det gäller tillgången till ett livslångt lärande. Skolväsendet bör stå öppet för alla oavsett ålder. Med den nämnda rättigheten tar regeringen ett stort steg för att göra gymnasial utbildning till en självklar möjlighet för alla vuxna. Rättigheten bör införas 2017. För ändamålet beräknar regeringen 537 miljoner kronor fr.o.m. 2017. Regeringen avser att återkomma om reformens närmare utformning och kompensation till kommunsektorn.