Ökad kvalitet inom vuxenutbildningen

Budgetsatsning – Ökad kvalitet inom vuxenutbildningen

Satsningar på fler utbildningsplatser behöver kombineras med satsningar på ökad kvalitet i vuxenutbildningen. Inom ramen för kunskapslyftet föreslår regeringen en rad satsningar som syftar till att förbättra utbildningen.

En effektivare och individanpassad sfi och komvux

Individ- och målanpassningen av vuxenutbildningen kan förbättras. En förbättrad språk-utbildning för invandrare och en vuxen-utbildning, bättre anpassad till utrikes föddas och korttidsutbildades behov, bidrar till att öka människors möjligheter att genomföra och klara sina studier med goda resultat, få ett arbete och etablera sig i det svenska samhället. Våren 2015 fattade riksdagen beslut med anledning av propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246). I propositionen konstaterades att det behöver bli lättare att kombinera sfi med annan utbildning. Med en ökad möjlighet att kombinera olika studier kan den sammanlagda utbildningstiden kortas, vilket i sin tur kan leda till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. För att stimulera utbyggnad av utbildning där kurser i sfi och svenska som andraspråk kombineras med en yrkesutbildning avser regeringen att reservera delar av satsningen på yrkesvux för elever inom sfi och svenska som andraspråk inom komvux på grundläggande nivå. Denna satsning beskrivs vidare i avsnitt 9.4.2.

Satsning på ökad kompetens för lärare inom sfi och svenska som andraspråk inom komvux

Allt fler människor flyr till Sverige från krig och förtryck. Det gör att behovet av insatser som möjliggör etablering ökar. En bra språk-undervisning förbättrar möjligheten för utrikes födda att etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Regeringen vill att sfi ska hålla hög kvalitet. För att tillgodose de behov som finns i kommunerna är det nödvändigt att det finns lärare och att dessa lärare har rätt behörighet och hög kompetens. Redan i dag råder det brist på lärare som är behöriga att undervisa inom sfi och svenska som andraspråk. Antalet behöriga lärare har inte ökat i samma takt som antalet elever som deltar i sfi och svenska som andraspråk. Därför vill regeringen genom olika satsningar, motivera och stimulera fler att vilja bli lärare, och även att fördjupa sin kompetens, inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå i komvux.

Satsningen på bättre sfi och svenska som andraspråk inom komvux ska även omfatta en satsning på alfabetisering. Undervisning av nyanlända kvinnor och män som är analfabeter eller har ett språk med ett annat alfabet än det latinska ställer extra höga krav på de undervisande lärarnas kompetens och det finns en efterfrågan på både utbildning och stöd-material bland undervisande lärare inom detta område.

I enlighet med vad regeringen aviserade i proposition Vårändringsbudget för 2015 föreslår regeringen därför att 100 miljoner kronor avsätts för 2016 och beräknar motsvarande belopp per år fr.o.m. 2017 för de ovan nämnda insatserna.

Kontinuitet ska förenas med flexibilitet i yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans utbildningar ska präglas av flexibilitet genom att de hela tiden utgår från arbetsmarknadens behov. Samtidigt efterfrågas kontinuitet och långsiktighet från såväl det offentliga som det privata arbetslivet för att rekryteringen av kompetens ska tryggas. Yrkeshögskolan behöver även kunna uppfylla sitt syfte att vara en del i ett sammanhängande system för yrkesutbildning. Elever bör redan i gymnasieskolan kunna planera för vidare utbildning inom yrkeshögskolan, som en del av en yrkeskarriär. Den kortsiktighet som i dag präglar yrkeshögskolan, med ständig omprövning av utbildningsutbudet, försvårar detta. Utbildningsdepartementet har därför remitterat promemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) med förslag som tar sikte på yrkeshögskolans fortsatta utveckling och inriktning och som bl.a. innebär att det ska finnas utrymme för både flexibilitet och kontinuitet i yrkeshögskolans utbildningsutbud. Genom att utbildningsanordnarna får bättre planeringsförutsättningar kan kvaliteten i utbildningarna utvecklas och möjligheterna att satsa på investeringstunga utbildningar förbättras. Denna ökade kontinuitet bör samtidigt förenas med flexibilitet genom att det fortfarande ska vara möjligt att fasa ut utbildningar och låta nya komma in i yrkeshögskolan. På så sätt kan arbetslivets behov av kompetens i såväl det medellånga som det mer långsiktiga perspektivet tillgodoses.

Andelen distansutbildningar inom yrkeshög-skolan har ökat. Detta förbättrar möjligheterna att studera inom yrkeshögskolan oavsett bostadsort. För att säkerställa god måluppfyllelse och hög kvalitet avser regeringen att ge Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att se över kvalitet och effekter av distansutbildningar inom yrkeshögskolan. Regeringen avser också att ge Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att informera utbildningsanordnare om möjligheten att samverka kring utbildningar samt att underlätta för berörda parter i det arbetet.