SFI

Budgetsatsning – En effektivare och individanpassad sfi och komvux

Individ- och målanpassningen av vuxenutbildningen kan förbättras. En förbättrad språk-utbildning för invandrare och en vuxen-utbildning, bättre anpassad till utrikes föddas och korttidsutbildades behov, bidrar till att öka människors möjligheter att genomföra och klara sina studier med goda resultat, få ett arbete och etablera sig i det svenska samhället. Våren 2015 fattade riksdagen beslut med anledning av propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246). I propositionen konstaterades att det behöver bli lättare att kombinera sfi med annan utbildning. Med en ökad möjlighet att kombinera olika studier kan den sammanlagda utbildningstiden kortas, vilket i sin tur kan leda till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. För att stimulera utbyggnad av utbildning där kurser i sfi och svenska som andraspråk kombineras med en yrkesutbildning avser regeringen att reservera delar av satsningen på yrkesvux för elever inom sfi och svenska som andraspråk inom komvux på grundläggande nivå. Denna satsning beskrivs vidare i avsnitt 9.4.2.

Satsning på ökad kompetens för lärare inom sfi och svenska som andraspråk inom komvux

Allt fler människor flyr till Sverige från krig och förtryck. Det gör att behovet av insatser som möjliggör etablering ökar. En bra språk-undervisning förbättrar möjligheten för utrikes födda att etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Regeringen vill att sfi ska hålla hög kvalitet. För att tillgodose de behov som finns i kommunerna är det nödvändigt att det finns lärare och att dessa lärare har rätt behörighet och hög kompetens. Redan i dag råder det brist på lärare som är behöriga att undervisa inom sfi och svenska som andraspråk. Antalet behöriga lärare har inte ökat i samma takt som antalet elever som deltar i sfi och svenska som andraspråk. Därför vill regeringen genom olika satsningar, motivera och stimulera fler att vilja bli lärare, och även att fördjupa sin kompetens, inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå i komvux.

Satsningen på bättre sfi och svenska som andraspråk inom komvux ska även omfatta en satsning på alfabetisering. Undervisning av nyanlända kvinnor och män som är analfabeter eller har ett språk med ett annat alfabet än det latinska ställer extra höga krav på de undervisande lärarnas kompetens och det finns en efterfrågan på både utbildning och stöd-material bland undervisande lärare inom detta område.

I enlighet med vad regeringen aviserade i proposition Vårändringsbudget för 2015 föreslår regeringen därför att 100 miljoner kronor avsätts för 2016 och beräknar motsvarande belopp per år fr.o.m. 2017 för de ovan nämnda insatserna.